I SKIRSNIS.

LSDP TIKSLAI IR VEIKLOS PRINCIPAI

1. Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.

2. LSDP siekia:

2.1. Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą.

2.2. Plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją.

2.3. Įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems.

2.4. Įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes.

2.5. Skatinti Lietuvos raidą, tausojančią gamtą ir visuomenę.

2.6. Garantuoti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą.

2.7. Skleisti demokratinio socializmo idėjas, dalyvauti Socialistų Internacionalo ir Europos socialistų partijos veikloje.

3. Savo tikslus LSDP įgyvendina pagal Socialistų Internacionalo nuostatas, vykdydama LSDP programą ir laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų bei šio statuto.

4. LSDP dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimuose, siekia įgyvendinti politines programas per savo atstovus Lietuvos Respublikos Seime ir savivaldybių tarybose bei vykdomosios valdžios institucijose.

5. Savo veikloje LSDP vadovaujasi šiais principais:

5.1. Savanoriškumo. Į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva  valia.

5.2. Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus,  neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.

5.3. Demokratiškumo. Sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę.

5.4. Atvirumo. LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.

5.5. Atsakomybės. LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais skyriuose, LSDP prezidiume, taryboje.

5.6. Solidarumo. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai visokeriopai remia vienas kitą.

6. LSDP skleidžia socialdemokratijos idėjas, aiškina jos principus, leisdama spaudą, organizuodama politinį švietimą savo nariams bei rėmėjams, ugdydama valstybės ir savivaldybių politikus, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu.

II SKIRSNIS.

LSDP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮSTOJIMO Į LSDP TVARKA, RĖMĖJAI

7. LSDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos rinkiminiuose sąrašuose.

8. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą, kuriame turi būti dviejų LSDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijos, o savo noru išstojusiam ar pašalintam iš LSDP reikia trijų LSDP narių rekomendacijų. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į partiją narius priima partijos grupės (poskyrio taryba) arba skyriaus susirinkimas, taryba (prezidiumas). Tuo atveju, kai į partijos narius priima partijos grupė, jos nutarimą tvirtina poskyrio taryba arba skyriaus taryba (prezidiumas). Asmuo laikomas partijos nariu nuo skyriaus susirinkimo ar tarybos (prezidiumo) ar poskyrio tarybos nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas.

9. Partijos narių apskaitą tvarko LSDP skyriai. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį LSDP narių įskaita patikslinama.

10. LSDP narys turi teisę:

10.1. Dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę.

10.2. Siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos, statuto ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus.

10.3. Atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų  forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą.

10.4. Kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą.

10.5. Šio statuto nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu.  Teisę būti renkamu, išskyrus delegatu ar atstovu į visų lygių konferencijas, narys įgyja po nepertraukiamų  vienerių narystės LSDP metų.

10.6. Statuto nustatyta tvarka laikinai sustabdyti savo narystę ar veiklą partijoje.

10.7. Išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus, poskyrio tarybos ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą patvirtina grupės susirinkimas, skyriaus taryba (prezidiumas) ar poskyrio taryba.

11. LSDP narys privalo:

11.1. Vykdyti LSDP programą ir laikytis LSDP statuto, dalyvauti partijos skyriaus, grupės veikloje.

11.2. Skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją.

11.3. Vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia.

11.4. Būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras.

11.5. Mokėti nario mokestį.

11.6. Išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti partijos  grupės pirmininkui. Pastarojo  teikimu skyriaus taryba (prezidiumas) išbraukia tokį narį iš grupės sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai  nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą.  Grįžęs ir už praleistą laikotarpį sumokėjęs nario mokestį narys vėl įrašomas į grupės sąrašą. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos vekloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų 17 straipsnyje numatyta tvarka.

12. Asmenims, nusipelniusiems Lietuvos socialdemokratijai, LSDP suvažiavimas gali suteikti LSDP Garbės Pirmininko arba Garbės nario vardą. LSDP Garbės Pirmininkas  atstovauja partiją aukščiausiu lygiu ir rūpinasi LSDP reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas Garbės Pirmininko arba Garbės nario vardas, gali dalyvauti suvažiavime (konferencijoje), LSDP tarybos bei prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Gali būti sudaroma LSDP Garbės taryba. Sprendimą dėl jos sudarymo priima ir jos veiklos nuostatus tvirtina LSDP taryba.

13. Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal galimybę materialiai ar kitaip, jei tai neprieštarauja įstatymams, remiantys partiją, gali tapti LSDP rėmėjais. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti partijos veikloje su patariamojo balso teise.

14. Už LSDP programos ar statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos grupės  arba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu skyriaus susirinkimas, taryba  (prezidiumas) gali partijos narį įspėti, pareikšti papeikimą, laikinai sustabdyti jo narystę partijoje iki pusės metų, pašalinti iš LSDP. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu, narystės sustabdymu ar pašalinimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet galutinį sprendimą  dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl narystės sustabdymo ir pašalinimo iš partijos jos teikimu - LSDP prezidiumas.

15. LSDP tarybos narių narystės partijoje sustabdymo klausimą sprendžia LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu, jeigu tam pritaria 2/3 prezidiumo narių. LSDP tarybos narių pašalinimo iš partijos klausimą sprendžia LSDP taryba savo posėdyje, atsižvelgdama į skyriaus nuomonę. LSDP etikos ir procedūrų komisija turi teisę savo iniciatyva siūlyti LSDP tarybai šalinti tarybos narį iš partijos, nors ir nėra LSDP skyriaus sprendimo ar teikimo. Apie šio klausimo sprendimą turi būti informuojamas skyrius.

16. Partijos narys gali laikinai sustabdyti savo narystę partijoje dviem atvejais: jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas. Pareiškimą šiuo klausimu LSDP narys raštu įteikia skyriaus tarybai arba LSDP prezidiumui. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, kai pasibaigia nurodytasis sustabdymo terminas arba priežastis. Savavališkai sustabdę narystę partijoje laikomi išstojusiais iš partijos.

17. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir (arba) nemokantis nario mokesčio,  partijos grupės siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos  sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.

18. Išstojęs  iš partijos ar 17 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų  gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti partijos grupę, skyriaus tarybą (prezidiumą), poskyrio tarybą.

III SKIRSNIS.

LSDP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

Partijos grupės

19. Partijos organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Partijos grupės kuriamos teritoriniu principu, atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai, jos registruojamos skyriaus taryboje. Miestų Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose, kur yra keletas partijos grupių, jų veiklai koordinuoti partijos skyriaus taryba (prezidiumas) gali sudaryti koordinacinę tarybą.

20. Partijos grupė:

20.1. Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą (konferenciją) ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo. Šis kreipimasis turi būti apsvarstytas iki to sprendimo vykdymo.

20.2. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo poskyrio tarybai, o jei poskyrio nėra, skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.

21. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotoją ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojas bei atsakingasis sekretorius.

22. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui. Nutraukus partijos grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitų grupių ar tiesiog skyriaus veikloje. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius.

Poskyriai

23.  Partijos skyriuose, kuriuose yra daugiau kaip 400 narių, tarybos sprendimu galima įkurti poskyrius. Poskyriai kaip paprastai sudaromi LR Seimo rinkimų  apygardose iš toje teritorijoje veikiančių partijos grupių. Grupės, sudarytos profesiniu pagrindu, privalo dalyvauti vieno iš poskyrių veikloje. Grupės turi teisę pasirinkti poskyrį grupės narių susirinkime priimdamos nutarimą. Grupė, nepasirinkusi poskyrio, skiriama į skyriaus tarybos nuožiūra parinktą poskyrį. Esant reikalui skyriaus taryba gali numatyti ir kitokią poskyrių veikimo teritoriją.

24. Pagrindinis poskyrio uždavinys yra koordinuoti apygardos teritorijoje esančių partijos grupių veiklą rengiant rinkimus bei bendras partijos akcijas, susitikimus su Seimo bei savivaldybės tarybos nariais.

25. Bendras poskyrio grupių susirinkimas arba poskyrio grupių atstovų konferencija kas dveji metai renka poskyrio tarybą, jos pirmininką ir pavaduotojus. Poskyrio pirmininkas vienu metu negali būti ir grupės pirmininku.

26. Poskyrio susirinkimas arba atstovų konferencija apibendrina grupių pateiktus pasiūlymus dėl kandidatų iškėlimo į Prezidento postą, LR Seimą, Europos Parlamentą, savivaldybės tarybą, LSDP bei skyriaus vadovaujančius organus ir teikia juos skyriaus prezidiumui (tarybai), sprendžia kitus aktualius partijos gyvenimo klausimus.

27. Poskyrio taryba:

27.1. Savo nuožiūra šaukia bendrą poskyrio grupių susirinkimą arba poskyrio grupių atstovų konferenciją.

27.2. Teikia skyriaus tarybai ar jos prezidiumui siūlymus visais partijos strategijos ir taktikos klausimais.

27.3. Apibendrina grupių pasiūlymus dėl  partijos atstovų į rinkimų ir referendumų komisijas. Siūlo skyriaus prezidiumui (tarybai) atstovus į visuomenines komisijas savivaldybėje bei seniūnijose.

27.4. Atlieka apygardos rinkių štabo funkcijas, arba tokį štabą  suformuoja.

Partijos skyriai

28. Partijos grupės pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrius savivaldybėse. Vienoje savivaldybėje veikia tik vienas partijos skyrius.

28.1. Partijos skyrių gali sudaryti ne mažiau kaip 15 partijos narių. Sprendimą dėl partijos skyriaus įsteigimo priima LSDP prezidiumas.

29. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Konferencija gali     būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos nustatytą vienodą atstovavimo normą.

30. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:

30.1. Svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus.

30.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.

30.3. Tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybių tarybas.

30.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.

30.5. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas, jei iškelti du ar daugiau kandidatų, renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirminkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas.

30.6. Aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.

31. Skyriaus taryba:

31.1. Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

31.2. Prireikus iš tarybos narių gali rinkti prezidiumą.

31.3. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.

31.4. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.

31.5. Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.

31.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

31.7. Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje.

32. Partijos skyrių veiklai koordinuoti rengiami regioniniai (apskričių) partijos skyrių vadovų (pirmininkų, pavaduotojų, atsakingųjų sekretorių, iždininkų, frakcijų savivaldybių tarybose seniūnų) pasitarimai bei reguliariai organizuojami LSDP pirmininko ir skyrių pirmininkų pasitarimai.

LSDP suvažiavimas

33. Aukščiausias partijos organas yra suvažiavimas. Jį šaukia LSDP taryba savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 partijos skyrių. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 delegatų. Delegatai renkami partijos skyrių susirinkimuose (konferencijose) pagal LSDP tarybos nustatytą atstovavimo normą.

34. Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:

34.1. LSDP programos ir statuto priėmimas, papildymas bei keitimas.

34.2. Programos įgyvendinimo strategijos nustatymas.

34.3. LSDP pirmininko (kartu tarybos nario), LSDP tarybos, finansų komisijos bei etikos ir procedūrų komisijos rinkimai.

34.4. LSDP pirmininko, tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos ataskaitų išklausymas ir vertinimas.

34.5. Nutarimų dėl partijos reorganizavimo, jungimosi su kitomis partijomis (politinėmis organizacijomis) arba jos veiklos nutraukimo priėmimas ir veiklos pasibaigimo tvarkos nustatymas.

34.6. LSDP tarybos, konferencijos ar suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas.

34.7. LSDP pirmininko teikimu renka LSDP pirmininko pavaduotojus kartu LSDP tarybos ir prezidiumo nariais.

35. LSDP suvažiavimas tvirtina partijos rinkimų programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, išklauso LSDP narių, priklausančių frakcijai Seime, ataskaitą, sprendžia kitus partijos veiklos klausimus.

LSDP pirmininkas

36. LSDP pirmininką (kaip vienasmenį partijos valdymo organą) slaptu balsavimu renka suvažiavimas kas dveji metai. Kandidatams į LSDP partijos pirminkus būtinas 3 metų nepertraukiamas partinis stažas.

37. LSDP pirmininkas:

37.1. Vadovauja Lietuvos socialdemokratų partijai, atstovauja jai Lietuvoje ir už jos ribų.

37.2. Vykdydamas LSDP programą, statutą, suvažiavimo ir tarybos nutarimus, formuoja užduotis LSDP skyriams, kontroliuoja jų vykdymą.

37.3. Vadovauja LSDP tarybos bei prezidiumo darbui.

37.4. Skiria pavedimus tarybos ir prezidiumo nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

37.5. Teikia suvažiavimui pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

37.6. Už savo veiklą reguliariai atsiskaito LSDP suvažiavimui ir tarybai.

37.7. Vadovauja LSDP valdybai arba paveda vadovauti vienam iš savo pavaduotojų.

LSDP taryba

38. LSDP taryba renkama LSDP suvažiavime kas dveji metai. Suvažiavimas nustato renkamų LSDP tarybos narių skaičių. Tarp suvažiavime išrinktų LSDP tarybos narių turi būti ne mažiau kaip 5 socialdemokratinio jaunimo  sąjungos atstovai. LSDP tarybos nariais be rinkimų įtraukiami partijos skyrių pirmininkai, LSDMS, LSDJS, Lietuvos sakaliukų sąjungos pirmininkai ir Seimo nariai - socialdemokratai.

39. LSDP taryba:

39.1. Nustato prezidiumo narių skaičių, renka prezidiumą ir LSDP pirmininko teikimu tvirtina atsakingąjį sekretorių.

39.2. Numato ir organizuoja partijos veiklą tarp suvažiavimų, aptaria ir nukreipia partijos frakcijos veiklą Seime, talkina partijos remiamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams, išklauso jų ataskaitas.

39.3. Kartą per metus išklauso partijos pirmininko ir jo pavaduotojų ataskaitas.

39.4. Nustato kandidatų į LSDP pirmininkus ir kitus valdymo organus iškėlimo, kandidatų rinkiminių sąrašų sudarymo ir jų aptarimo tvarkas.

39.5. Esant reikalui, turi teisę patikslinti kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą sąrašą ir iškelti kandidatus Seimo, Europos Parlamento rinkimuose.

39.6. Tvirtina LSDP frakcijos Seime išrinktą seniūną kaip LSDP valdybos narį.

39.7. Priima sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo.

39.8. Gali sustabdyti LSDP prezidiumo ir partijos skyrių sprendimus, prieštaraujančius LSDP programai ir statutui.

39.9. Pirmininko teikimu tvirtina rinkimų štabo vadovą.

39.10. Kasmet išklauso LSDP narių – Europos Parlamento narių veiklos ataskaitas.

39.11. Inicijuoja LSDP narių apklausas svarbiais valstybės ir partijos gyvenimo klausimais, kurias organizuoja LSDP prezidiumas.

39.12. Priima sprendimus dėl pirmalaikių skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimų surengimo ir, esant reikalui, paveda LSDP Prezidiumui  juos surengti. Šiuose rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu.

LSDP konferencija

40. LSDP taryba aktualiems partijos veiklos klausimams apsvarstyti gali sušaukti LSDP konferenciją. Į LSDP konferenciją partijos skyriai siunčia savo atstovus pagal tarybos nustatytą atstovavimo normą.

41. LSDP konferencija gali tvirtinti partijos rinkimų programą, kelti kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, išklausyti ir vertinti Seimo partijos frakcijos narių ataskaitas, spręsti kitus partijos veiklos klausimus, kurie nepriklauso išimtinei LSDP suvažiavimo kompetencijai. Konferencija turi teisę pasiūlyti sušaukti LSDP suvažiavimą.

LSDP prezidiumas

42. LSDP prezidiumą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai  ir prezidiumo nariai, išrinkti LSDP tarybos posėdyje. Tarp jų turi būti visų apskričių atstovai, LSDMS ir LSDJS vadovai.    LSDP prezidiumo nariais gali būti tik LSDP tarybos nariai.

43. LSDP prezidiumas kaip kolegialus partijos valdymo organas:

43.1. Vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį.

43.2. Pirmininko teikimu sudaro tarybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.

43.3. Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą.

43.4. Analizuoja ir vertina partijos skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Prireikus gali pasiūlyti LSDP Tarybai surengti pirmalaikius skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimus.

43.5. Analizuoja LSDP frakcijos Seime veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus.

43.6. Vykdo LSDP tarybos pavedimus.

43.7. Nuolat informuoja LSDP tarybą apie atliktą darbą.

43.8. Tvirtina rinkimų štabo sudėtį.

43.9. LSDP pirmininko teikimu aptaria partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, LSDP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų, apskričių viršininkų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas.

43.10. Tvirtina partijos biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą, sprendžia kitus organizacinius klausimus.

LSDP komisijos ir komitetai

44. LSDP finansų komisija renkama suvažiavime iš ne daugiau kaip 15 narių. Į ją negali būti renkami LSDP tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai. Finansų komisija tikrina LSDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, teikia pagalbą skyrių finansų komisijoms. Partijos organizacijos vadovaujasi finansų komisijos išvadomis. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP tarybos ir prezidiumo posėdžiuose.

45. LSDP suvažiavimas renka LSDP etikos ir procedūrų komisiją iš ne daugiau kaip 15 narių. Į ją negali būti renkami LSDP tarybos ir finansų komisijos nariai. Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja LSDP narių, partijos organizacijų pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį, statuto pažeidimus, taip pat pasiūlymus keisti statutą. Šiais klausimais priima atitinkamus sprendimus. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP tarybos ir prezidiumo posėdžiuose. Ši komisija taip pat atlieka suvažiavimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

46. LSDP taryba aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti sudaro komitetus. Į komitetų sudėtį gali būti įtraukti ir ne LSDP nariai. Komitetų vadovai sudaro nuolatinį komitetų pasitarimą. Šis pasitarimas kasmet apie atliktą darbą atsiskaito LSDP tarybai.

47. LSDP taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas, darbo grupes konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti, teikti siūlymus dėl LSDP politikos formavimo įvairiose srityse.

LSDP valdyba

48. LSDP valdybą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius ir Seimo frakcijos seniūnas. LSDP valdybai vadovauja LSDP pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų.

49. LSDP valdyba kartu su tarybos sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas. LSDP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Apie priimtus sprendimus LSDP valdyba informuoja LSDP prezidiumo posėdžiuose.

IV SKIRSNIS.

BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

50. Partijos organizacijų susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencijos - kai dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustatoma partijos skyriaus įstatuose.  Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.

50.1. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas).

50.2. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti  slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.

51. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, Etikos ir procedūrų komisija svarsto  nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui.

52. Renkant  vienasmenius partijos, skyrių valdymo organus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs  daugiau kaip pusę visų suvažiavime, susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą.  Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų  nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius partijos, skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi  iš anksto  nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų.  Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo   narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.  Visuose renkamuose partijos organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 %.

53. Visi partijos organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl visų lygių ataskaitinių rinkiminių susirikimų (konferencijų) pravedimo, suvažiavimo sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos. Jeigu ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) metu perrenkamas skyriaus pirmininkas, tai buvęs pirmininkas lieka LSDP Tarybos nariu iki suvažiavimo.

54. Kai LSDP pirmininkas, skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki suvažiavimo, susirinkimo (konferencijos) atitinkama taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

55. Partijos narys gali atstovauti partijai (ar partijos skyriui) tik gavęs atitinkamo vadovaujančio organo (LSDP tarybos, prezidiumo ar skyriaus tarybos) įgaliojimus.

56. LSDP organai dirba pagal savo priimtus ir jų veiklą reglamentuojančius dokumentus: pagal reglamentą – LSDP suvažiavimas, konferencija, taryba, prezidiumas bei valdyba; pagal įstatus – skyriai; pagal nuostatus – komisijos, komitetai.

57. Renkamas organas gali sustabdyti savo nario įgaliojimus arba patenkinti prašymą atsistatydinti iš pareigų šiame organe.

58. LSDP užsienio delegatūros vadovas arba atstovas gali dalyvauti LSDP tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.

V SKIRSNIS.
PARTIJOS VEIKLA SEIME IR SAVIVALDYBIŲ TARYBOSE

59. LSDP programinius tikslus įgyvendina per remiamus Lietuvos Respublikos Seimo narius, savivaldybių tarybų narius, atitinkamas partijos frakcijas. LSDP frakcija Seime dirba pagal jos parengtą ir LSDP tarybos posėdyje aptartą darbo tvarką (reglamentą). Socialdemokratų frakcijos Seime seniūną kaip partijos valdybos narį tvirtina LSDP taryba.

60. LSDP nariai, priklausantys partijos frakcijoms Seime ir savivaldybių tarybose, nuolat derina savo veiklą su atitinkamomis LSDP tarybomis (prezidiumais), atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. LSDP narys, išrinktas į Seimą arba į savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti socialdemokratų partijos frakcijos veikloje, o išrinktas į Europos Parlamentą – socialistų frakcijos veikloje.

61. LSDP remiami Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LSDP tarybų posėdžiuose ir kalbėti.  LSDP nariai -  savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. LSDP nariai – Europos Parlamento nariai ir ministrai, neišrinkti LSDP tarybos nariais, gali dalyvauti LSDP tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. LSDP delegacijos vadovas Europos Parlamente gali  dalyvauti prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

62. Jei LSDP remtas Seimo narys ar savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko statuto reikalavimų, tai LSDP tarybos arba skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

VI SKIRSNIS.

LSDP IR KITOS ORGANIZACIJOS

63. LSDP gali jungtis su kitomis politinėmis partijomis reorganizavimo būdu įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl jungimosi priima partijos suvažiavimas. Jo delegatams suteikiamas jungiamojo suvažiavimo delegatų statusas. Jungimosi principai ir planas patvirtinami jungimosi sutartimi.

64. LSDP veikia Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga.

65. LSDP teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinių organizacijų veiklai.

66. LSDP remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis Lietuvos Respublikos partijomis, organizacijomis bei judėjimais. Jeigu LSDP dalyvauja partijų koalicijoje, ji vykdo koalicijos programą, patvirtintą LSDP taryboje.

67. LSDP padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

68. LSDP steigia Lietuvos savivaldybių socialdemokratų sąjungą, koordinuojančią savivaldybių tarybų narių veiklą.

69. LSDP palaiko ryšius su užsienio socialdemokratinėmis ir kitomis demokratinėmis partijomis bei organizacijomis, yra pilnateisė Socialistų Internacionalo narė. LSDP įgyvendina privalomus Europos socialistų partijos statuto reikalavimus.

VII SKIRSNIS.

LSDP NARIO MOKESTIS, LĖŠOS, TURTAS

70. LSDP turtą sudaro: lėšos, vertybiniai popieriai, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

71. Nario mokesčio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per  ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, partijos grupei nutarus, materialiai remia partiją pagal išgales. Prezidiumui nutarus, LSDP nariams, esantiems ir LSDJS nariais, taikomos nario mokesčio lengvatos.

72. LSDP nario mokestis mokamas LSDP skyriuose ir grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka ir paskirstomas taip: 75% lieka LSDP skyriams bei grupėms ir 25 % pervedama LSDP tarybai.

73. LSDP gali turėti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuosavybės teise. LSDP skyriai nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti, dovanoti, mainyti, įkeisti gali tik LSDP prezidiumo nutarimu. Sprendimus dėl LSDP tarybos turto priima LSDP prezidiumas.

74. Visos LSDP lėšos skiriamos jos veiklai finansuoti, reikalingam inventoriui bei kitokiam turtui įsigyti. LSDP lėšos naudojamos pagal LSDP prezidiumo patvirtintą sąmatą.

VIII SKIRSNIS.

LSDP TEISINĖ PADĖTIS IR JOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

75. LSDP yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Lietuvos politinė partija. LSDP yra viešasis juridinis asmuo.

76. LSDP yra juridinis asmuo, turi savo buveinę, antspaudą ir sąskaitą banke.

77. LSDP skyriai savivaldybėse yra struktūriniai LSDP padaliniai, turintys savo įstatus, buveines, antspaudus.

78. LSDP skyriai nėra juridiniai asmenys. LSDP atsako už LSDP skyrių prievoles.

79. LSDP gali turėti savo himną, vėliavą, emblemą ir kitus heraldikos ženklus.

80. LSDP centrinė buveinė yra Vilniuje, B.Radvilaitės 1.

81. LSDP veikla pasibaigia, kai ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo delegatų nutaria LSDP veiklą nutraukti Politinių partijų įstatymo nustatytais atvejais bei tvarka.

Statuto pakeitimai ir papildymai
patvirtinti LSDP XXIX suvažiavime
2009 m. kovo 7 d.

LSDP  pirmininkas Algirdas Butkevičius