LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS

 KLAIPĖDOS MIESTO KLUBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

 

            1. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (toliau - LSDMS) Klaipėdos miesto klubo reglamentas (toliau-Reglamentas) parengtas vadovaujantis LSDMS įstatais, LSDMS pavyzdiniu klubo reglamentu, patvirtintu 2009 m. birželio mėnesio LSDMS tarybos posėdyje, ir reglamentuoja LSDMS Klaipėdos miesto klubo darbą.

            2. Klubas yra Klaipėdos miesto (rajono) savivaldybės teritorijoje veikiantis struktūrinis LSDMS padalinys.

            3. Klubas nėra juridinis asmuo.

            4. Klubo raštvedyba tvarkoma pagal LSDMS Tarybos nustatytą tvarką.

            5. Klubo buveinė: H. Manto 40a, Klaipėda.

 

II. KLUBO TIKSLAI

 

            6. LSDMS Klaipėdos miesto klubo tikslai:

            6.1. Skleisti socialdemokratines idėjas bei vertybes;

            6.2. Keisti LSDP narių ir visos visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje ir visuomenei svarbių sprendimų priėmime;

            6.3. Siekti lygių moterų ir vyrų teisių bei galimybių įgyvendinimo visuomenėje, šeimoje, politikoje, kultūroje ir ekonomikoje;

            6.4. Siekti ekonominių ir teisinių garantijų šeimai ir vaikams įtvirtinimo;

            6.5. Siekti lyčių balanso LSDP veikloje, organizacinėse struktūrose bei rinkimų sąrašuose;

            6.6. Siekti lygių galimybių įgyvendinimo darbo rinkoje bei versle;

            6.7. Palaikyti taikos, nusiginklavimo, tvarios žmonijos raidos bei kovos prieš klimato kaitą iniciatyvas.

 

III. KLUBO STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

            7. Klaipėdos savivaldybėje veikia tik vienas klubas. Klubą sudaro ne mažiau kaip 3 LSDMS narės. LSDMS narės yra LSDP narės, pripažįstančios LSDMS įstatus, raštu pareiškusios norą dalyvauti LSDMS veikloje. Pareiškimas - užpildyta patvirtintos formos kortelė įteikiama klubo pirmininkei.

            8. Klubo pirmininkė turi pranešti LSDMS Tarybai apie klubo įsteigimą per savaitę nuo steigiamojo susirinkimo datos. Klubas laikomas įsteigtu, kai tą patvirtina Taryba.

            9. Klubo susirinkimas:

            9.1. tvirtina klubo reglamentą;

            9.2. renka klubo pirmininkę,

            9.3. renka LSDMS Tarybos nustatytą skaičių klubo pirmininkės pavaduotojų;

            9.4. tvirtina klubo veiklos planus;

            9.5. sudaro pastovias ir laikinas komisijas, svarsto ir tvirtina jų pateiktas išvadas;

            9.6. išklauso klubo pirmininkės ataskaitą apie klubo veiklą;

            9.7. pagal LSDMS Tarybos nustatytą atstovavimo normą renka LSDMS Konferencijos delegates.

            10. Klubo susirinkimą sušaukia klubo pirmininkė, jai nesant - jos pavaduotoja arba ne mažiau kaip trečdalis klubo narių.

            11. Klubo susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė klubo narių. Nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Nariai (-ės) - rėmėjai (-os) klubo susirinkimuose gali dalyvauti be balso teisės, išskyrus Reglamento 16 punkte numatytą atvejį.

            12. Klubo pirmininkė:

            12.1. organizuoja klubo veiklą, tvarko klubo narių ir narių-rėmėjų apskaitą;

            12.2. per apskrities koordinatorę palaiko nuolatinį abipusį ryšį su LSDMS Taryba, informuodami vieni kitus apie susirinkimų, posėdžių datas bei darbotvarkes;

            12.3. ne rečiau kaip kartą per pusmetį sušaukia klubo susirinkimus;

            12.4. ne rečiau kaip kartą per dvejus metus sušaukia klubo ataskaitinius-rinkiminius susirinkimus;

            12.5. teikia pasiūlymus klubo susirinkimui dėl pastovių ir laikinų komisijų sudarymo;

            12.6. pateikia ataskaitą klubo ataskaitiniam-rinkiminiam susirinkimui apie klubo veiklą;

            12.7. atstovauja klubą apskrities konferencijoje.

            13. Klubo pirmininkės pavaduotoja (pavaduotojos):

            13.1. padeda klubo pirmininkei vykdyti jos funkcijas;

            13.2. nesant klubo pirmininkei, vykdo jos funkcijas;

            13.3. atstovauja klubą apskrities konferencijoje.

 

IV. KLUBO NARIŲ IR RĖMĖJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

            14. Klubo narių pareigos:

            14.1. laikytis LSDMS Įstatų, LSDP Statuto, veikti pagal LSDP ir LSDMS programinius dokumentus;

            14.2. kontroliuoti, kad renkant delegatus į LSDP suvažiavimus, konferencijas, formuojant LSDP valdymo organus būtų laikomasi LSDP Statute nustatytos moterų kvotos;

            14.3. visokeriopai remti LSDMS nares, dalyvaujančias rinkimuose į savivaldybių tarybas, Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą;

            14.4. pagal išgales dalyvauti savitarpio pagalbos akcijose;

            14.5. pranešti klubo pirmininkei apie pastebėtus moterų teisių pažeidimus;

            14.6. būti tarpusavyje solidariomis visais darbo ir visuomeninės veiklos klausimais.

            15. Klubo narių teisės:

            15.1. rinkti bei būti išrinktos į LSDMS ir LSDP valdymo organus;

            15.2. atstovauti klubui ar LSDMS, gavus atitinkamus įgaliojimus;

            15.3. dalyvauti LSDMS konferencijose be balsavimo teisės, jeigu neišrinktos delegatėmis.

            16. Nariai - rėmėjai yra LSDP nariai vyrai ir ne LSDP nariai (-ės), pritariantys (-čios) LSDP ir LSDMS programoms ir dalyvaujantys (-čios) LSDMS veikloje arba remiantys (-čios) ją. Nariai - rėmėjai negali dalyvauti klubo vadovybės ir delegatų rinkimuose bei balsuoti priimant nutarimus susirinkime, tačiau jie turi sprendžiamojo balso teisę, jei dirba klubo komisijoje, o taip pat gali atstovauti klubą, gavę klubo susirinkimo įgaliojimus. Ginčai sprendžiami klubo susirinkime.

 

V. KLUBO KOMISIJOS

 

            17. Klubo susirinkimo nutarimu gali būti sudaromos pastovios ir laikinos komisijos. Komisijoje gali dalyvauti narės, nariai - rėmėjai ir socialiniai partneriai. Visi komisijos nariai turi lygias balsavimo teises. Komisijos pirmininkė (-as) išrenkama (-as) komisijos nutarimu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.

18. Komisija pateikia savo išvadas klubo susirinkimui. Priimant nutarimą klubo susirinkime komisijos pasiūlymu, komisijos pirmininkė (-as) atstovauja komisijai ir turi vieno balso teisę nepriklausomai nuo narystės LSDMS.

 

VI. KLUBO VEIKLOS PABAIGA

  19. Klubo veikla pasibaigia:

      19.1. pasibaigus LSDMS veiklai;

      19.2. klube likus mažiau nei 3 narėms;

      19.3. klubo susirinkimui nusprendus nutraukti savo veiklą.

 

LSDMS KLAIPĖDOS SKYRIAUS KLUBO VEIKLOS PLANAS

2011-05 - 2012-05

Eil. Nr. Veikos priemonė Data Atsakingas
1. Susirinkimai. Politinės diskusijos:    
1.1. Socialdemokratijos aktualumas šiandienos pasaulyje. 2011-09 R. Pintverienė
1.2. Politinė kultūra ir viešasis administravimas. 2011-11 I. Simanauskaitė
1.3. 2012-ųjų rinkimai į LR Seimą.   2012-02 L. Petraitienė
1.4. LSDP Klaipėdos skyriaus narių veikla savivaldybės taryboje.

Moterų klubo veiklos 2011-2012 metais ataskaita

2012-04 L. Petraitienė

R. Pintverienė

2. Seminaras „Moters politinio įvaizdžio kūrimo strategijos” 2011-12 R. Pintverienė
3. Politinės veiklos sklaida:    
3.1. Susitikimas-politinė diskusija su Šilutės (Palangos) moterų klubo atstovėmis. 2012-01 R. Pintverienė

I. Simanauskaitė

3.2. LSDMS Vakarų Lietuvos moterų klubų konferencija 2012-03 L.Petraitienė

R. Pintverienė

3.3. Straipsnių rašymas, aktualios informacijos pateikimas skyriaus tinklapyje. 1 kartą per mėnesį I. Simanauskaitė
4. Paramos akcija „Iš širdies į širdį” 2012-02 iki

2012-04

T. Dirkstienė

B. Zeigienė

L. Mažeikaitė

5. Kultūriniai renginiai:    
5.1. Romansų vakaras (pakviečiant sunkiai besiverčiančias moteris). 2011-11 R. Pintverienė

A. Rupainienė

5.2. Kultūrinė išvyka į Kernavę ir Molėtų observatoriją (arba kitur) 2012-04

(pagal atskirą susitarimą)

R. Pintverienė

A. Meniakina

5.3. Tarptautinės Moters dienos paminėjimas 2012-03 L. Petraitienė
6. Dalyvavimas LSDP Klaipėdos skyriaus veikloje. pagal atskirą skyriaus planą R. Pintverienė
7. Dalyvavimas NVO veikloje. pagal atskirus NVO veiklos planus R. Pintverienė

L. Petraitienė

8. Dalyvavimas projektinėje veikloje. pagal atskirą projektų teikimo laiką R. Pintverienė

A. Meniakina

9. Straipsniai miesto dienraštyje „Klaipėda” 1 kartą per mėnesį L. Petraitienė

 

PRITARTA

LSDMS Klaipėdos skyriaus klubo

2011 m. balandžio 19 d. susirinkimo protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 4)