BENDROJI DALIS

1. LSDP Klaipėdos miesto skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gali būti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.

2. Jeigu skyriuje yra daugiau kaip 400 narių, skyriaus konferencijos sprendimu galima įkurti ne mažesnius kaip 100 narių turinčius poskyrius. Registruojant poskyrius būtina skyriaus tarybai pateikti dokumentus apie grupės (grupių) atitikimą Statuto 17 punkto nuostatoms. Poskyrių struktūrą, veikimo teritoriją ir funkcijas nustato skyriaus įstatai.

3. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, aukštesnių LSDP organų nutarimais.

4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

4.1. Atstovauti LSDP Klaipėdos miesto savivaldybėje, įgyvendinti  LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.

4.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.

4.3. Dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų kampanijose. Didinti LSDP įtaką savivaldybės taryboje.

4.4. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą.

4.5. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai pastoviai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, panaudojant žiniasklaidą, partijos informacinio centro medžiagą.

4.6. Rengti socialdemokratų kultūrinius bei visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.

4.7. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.

5. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, buveinę ir antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo. LSDP atsako už skyriaus prievoles. LSDP skyrius neatsako už savo narių skolas. Skyriaus buveinės adresas - H.Manto g-40a, Klaipėda.

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA  IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

6. Skyrius tvarko partijos narių  ir rėmėjų apskaitą rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį, remdamasi LSDP prezidiumo patvirtinta instrukcija, patikslina partijos narių įskaitą.

7. Skyriuje sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu, atskirais atvejais gali būti sudaromas ir profesiniu pagrindu. Grupes tikslinga sudaryti seniūnijose, rinkimų apylinkėse. Miestų Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose, kur yra keletas partijos grupių, jų veiklai koordinuoti skyriaus taryba (prezidiumas) gali sudaryti koordinacinę tarybą. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba.

7.1. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame svarstomi aktualiausi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas, jo pavaduotojas ir iždininkas. Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojas bei atsakingasis sekretorius vienu metu negali būti ir grupės pirmininku.

7.2. Partijos grupė priima į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus taryba (prezidiumas), veda savo veiklos apskaitos žurnalą, atlieka kitus skyriuje numatytus darbus. Grupė dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir  siūlo  skyriaus tarybai atstovus į rinkimų  (referendumų) komisijas. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų veikloje.

7.3. Partijos nariai dalyvauja partijos grupių veikloje. Partijos narys grupę gali pasirinkti pagal gyvenamąją arba darbo vietą. Taip pat gali rinktis grupę, kuri sudaryta  profesiniu pagrindu.

7.4. Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojas ir iždininkas privalo reguliariai susitikti su kiekvienu partijos nariu, aptarti jo galimybes ir pageidavimą, kaip dalyvauti partijos veikloje, pasidomėti  buitinėmis ir gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą paramą, nepamiršti pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą.

8. Aukščiausias skyriaus organas yra delegatų konferencija. Skyriaus taryba konferenciją šaukia ne rečiau kaip kartą per metus. Konferenciją šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus narių. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos patvirtintą vienodą atstovavimo normą. Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai delegatais į konferenciją renkami virš atstovavimo normos.

9. Skyriaus  konferencija:

9.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.

9.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į LR Seimo, Europos Parlamento narius  ir kandidatą į LR Prezidentus.

9.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.

9.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.

9.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, jo teikimu pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Šių komisijų nariai negali būti renkami į tarybą. Skyriaus pirmininkui būtinas 2 metų  nepertraukiamas partinis stažas. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki  konferencijos taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

9.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP vadovaujančius organus.

9.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

10. Skyriaus tarybos narių skaičių ir struktūrą nustato konferencija. Vienos lyties atstovų  skaičius taryboje negali viršyti 2/3. Skyriaus tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

LSDP skyriaus taryba:

11.1. Partinės grupės skyriaus taryboje atstovaujamos proporcingai narių skaičiui. Skyriaus tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

11.2. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, prireikus gali iš tarybos narių rinkti prezidiumą. Atsakingasis sekretorius kuruoja partijos  organizacinius klausimus, o iždininkas renka nario mokestį ir vykdo finansų apskaitą.

11.2. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja konferencijų, aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą.

11.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų komisijas.

11.4. Tvirtina darbo planus,  paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.

11.5. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

11.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

11.7. Aptaria partijos kandidatus į savivaldybės merus, merų pavaduotojus ir administracijos direktorius ir jų pavaduotojus. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybių tarybose sudarymo.

12. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai,  prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus  ir skyriaus tarybos  vardu pasirašo  visus dokumentus. Skyriaus  pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

13. Skyriaus finansų komisija tikrina skyriaus finansinę veiklą, kontroliuoja nario mokesčio mokėjimą, teikia atitinkamą informaciją skyriaus pirmininkui, tarybai, etikos ir procedūrų komisijai.

14. Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja LSDP narių, partijos grupių pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį LSDP statuto, skyriaus įstatų pažeidimus. Taip pat svarsto partijos narius, be pateisinamos priežasties nemokėjusius nario mokesčio daugiau kaip 0,5 metų. Komisija taip pat atlieka skyriaus konferencijos mandatų komisijos funkcijas.

15. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinės rinkiminės konferencijos skyriuje ir grupėse sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

16. Skyriaus tarybos prezidiumas

16.1. Paveda skyriaus sekretoriatui tvarkyti partijos narių įskaitą.

16.2. Priima į partiją naujus narius arba tvirtina grupių nutarimus dėl naujų narių priėmimo.

16.3. Svarsto pareiškimus dėl išstojimo iš LSDP bei narystės sustabdymo partijoje.

16.4. Prižiūri, kaip vykdoma skyriaus pajamų ir išlaidų sąmata.

16.5. Sudaro skyriaus tarybos sekretoriatą, tvirtina darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.

16.6. Rengia skyriaus darbo planus.

16.7. Analizuoja partijos grupių veiklą, teikia jiems metodinę bei praktinę paramą.

16.8. Analizuoja miesto gyvenimo problemas, teikia paramą savivaldybės tarybos nariams.

16.9. Teikia tvirtinti tarybai LSDP atstovus į rinkimų ir referendumų komisijas.

16.10. Prezidiumo posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu - pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė prezidiumo narių.

17. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

17.1. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą  jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

17.2. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus tarybos bendri posėdžiai.

17.3. Į Savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos frakcijos veikloje bei savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.

17.4. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

18. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

18.1. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis  partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda    savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

18.2. Partijos skyrius teikia paramą  moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

19. SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

19.1. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

19.2. Skyriaus lėšos, tarybai (prezidiumui) pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

19.3. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.

19.4. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip l proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.

19.5. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per  ketvirtį.

19.6. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio  nario mokesčio, partijos grupei nutarus, materialiai remia partiją pagal išgales. LSDP skyriaus iždininkas sudaro tokių partijos narių sąrašą (atleistų nuo nario mokesčio   mokėjimo partijos narių sąrašus, nurodydamas atleidimo priežastis. Šį sąrašą tvirtina LSDP skyriaus prezidiumas).

19.7. LSDP nario mokestis mokamas skyriaus taryboje ir partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. 25 proc. skyriaus nario mokesčio pervedama LSDP tarybai.

19.8. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais  skyriaus iždininkas. Skyriaus  iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

Patvirtinta LSDP Klaipėdos miesto skyriaus konferencijos nutarimu

2008 balandžio 19 d.