2011 04 16 įvykusios LSDP Klaipėdos skyriaus rinkiminės-ataskaitinės konferencijos metu buvo išrinkta skyriaus Etikos ir procedūrų komisija 2011-2013 metų kadencijai.

2011 04 18 įvykusio naujai išrinktosios komisijos posėdžio metu buvo pasiskirstyta pareigomis.

 D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr. Kęstutis DABRAVOLSKIS

Komisijos pirmininkas Kęstutis DABRAVOLSKIS,

LSDP Klaipėdos skyriaus SANTARVĖS grupės narys

Tel.: 8 699 06 301

Adomas Andriejus USENAVIČIUSPirmininko pavaduotojas Adomas USENAVIČIUS

LSDP Klaipėdos skyriaus CENTRO grupės narys

Tel.: 8 688 35 928

 

Komisijos sekretorė Tatjana AGAFONOVA

LSDP Klaipėdos skyriaus BALTIJOS grupės narė

Komisijos nariai:

Danguolė DRUNGILIENĖ / DANĖS grupės narė

Sigita JOKUBAUSKIENĖ / ŽUVĖDROS grupės narė

Vytautas KASPARAITIS / PAJŪRIO grupės narys

Kęstutis KVARACIEJUS / KLAIPĖDOS grupės narys

LSDP KLAIPĖDOS SKYRIAUS ETIKOS IR POCEDŪRŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

1. ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1.1. Lietuvos Socialdemokratų partijos Klaipėdos skyriaus (toliau – Partijos skyriaus) Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro 7 (septyni) Klaipėdos skyriaus konferencijoje išrinkti nariai. Komisija yra Partijos skyriaus organas, vykdantis šiuo reglamentu jai pavestus uždavinius ir funkcijas. Komisija yra konfliktų ir ginčų tarp Partijos skyriaus narių sprendimo organas. Komisija savo veikloje vadovaujasi LSDP Statutu, Partijos skyriaus įstatais bei šiuo reglamentu.

1.2 Komisija renkama Klaipėdos Partijos Konferencijoje, dviejų metų kadencijai.

1.3. Komisijos uždaviniai:

1.3.1. Padėti Partijos skyriaus nariams ugdyti demokratines nuostatas, siekti pozityvios ir harmoningos nuomonių įvairovės, diskusijų kultūros, laisvos raiškos ir atsakomybės;

1.3.2. Užtikrinti teisingą ir konstruktyvų konfliktinių situacijų ir ginčų tarp Partijos skyriaus narių sprendimą;

1.3.3. Prižiūrėti ar LSDP narių veiksmai/neveikimas neprieštarauja LSDP programai, statutui ir visuomenėje pripažintoms etikos ir moralės principams.

1.4. Komisijos funkcijos:

1.4.1. Nagrinėti partijos narių, grupių, skundus, prašymus ar pareiškimus apie netinkamą partijos narių elgesį, LSDP statuto, partijos įstatų pažeidimus.

1.4.2.  Svarstyti partijos narius, be pateisinamos priežasties nemokėjusius nario mokesčio daugiau kaip 0,5 metų. Komisija taip pat atlieka skyriaus konferencijos mandatų komisijos funkcijas.

2. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VEIKLA

2.1. Komisija iš savo narių renka komisijos pirmininką (toliau – Pirmininką).

2.2. Komisijos posėdžio protokolą rašo Sekretorius. Jis parengia dokumentus pagal komisijos kompetenciją, bei Pirmininko pavedimu atlieka kitas Komisijos darbo organizavimo funkcijas.

2.3. Komisija skundus, prašymus ar pareiškimus nagrinėja ir sprendimus priima Komisijos posėdžiuose.

2.4. Komisijos posėdžius šaukia Pirmininkas.

2.5. Komisija gali svarstyti klausimus posėdyje ir priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau negu 3 trys komisijos nariai . Komisijos sprendimai posėdžiuose priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Sprendimai priimami atviru balsavimu jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali raštu pareikšti savo nuomonę, kuri posėdyje yra pagarsinama.

2.6. Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisija gali nutarti svarstyti darbotvarkės klausimus neviešai, jei to reikalauja etiniai ar konfidencialumo kriterijai. Svarstant darbotvarkės klausimą neviešai, posėdyje gali dalyvauti tik komisijos nustatyti asmenys.

2.7. Komisija turi teisę kviesti į posėdį bet kurį Partijos skyriaus narį, jei tai susiję su posėdyje nagrinėjamu klausimu.

2.8. Kviečiamas partijos narys privalo pateikti komisijai jos reikalautus dokumentus, duomenis ar paaiškinimus, kiek tai susiję su tiriama partijos nario veikla ir elgesiu. Šių dokumentų, informacijos pateikimo tvarką ir terminus, atsižvelgdamas į tikslingumo ir protingumo kriterijus, nustato Pirmininkas.

2.9. Komisijos posėdžio metu, be Komisijos leidimo draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones.

3. KLAUSIMŲ KOMISIJOJE NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

3.1. Kreiptis į Komisiją dėl klausimo išnagrinėjimo gali kiekvienas Partijos skyriaus narys raštu.

3.2. Prašymas išnagrinėti klausimą pateikiamas Pirmininkui raštu per Partijos skyriaus pirmininko pavaduotoją ryšiams su visuomene, kuri perduoda prašymą Pirmininkui.

3.3. Pirmininkas gautą prašymą pateikia svarstyti Komisijai artimiausiame posėdyje.

3.4. Komisija nenagrinėja kreipimųsi dėl Suvažiavimo ir Tarybos sprendimų.

3.5. Su susirinkimo darbotvarkės klausimais susijusią medžiagą Komisijos sekretorius turi pateikti Komisijos nariams.

3.6. Komisija privalo išnagrinėti pateiktą klausimą laiku, objektyviai ir nešališkai, atsižvelgdama į visas reikšmingas aplinkybes bei informaciją, taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

3.7. Nagrinėdama ginčus tarp Partijos skyriaus narių, Komisija turi siekti sutaikyti ginčo šalis, jeigu tai neprieštarauja Partijos Statutui, Partijos įstatams bei Partijos organų sprendimams.

3.8. Komisija, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo pateikimo momento privalo pateikti išvadą.

4. KOMISIJOS SPRENDIMAI

4.1. Išnagrinėjusi klausimą, Komisija gali priimti sprendimą:

4.1.1. Konstatuoti ginčo šalių susitaikymo faktą, jei ginčo šalys susitaiko ir jei susidariusioje situacijoje nepažeidžiami Partijos Statutas, Įstatai ar Partijos skyriaus organų sprendimai;

4.1.2. Įspėti Partijos skyriaus narį, jam rekomenduoti susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų ar siūlyti atlikti tam tikrus veiksmus;

4.1.3. Pripažinti nario veiksmus prieštaraujančiais Partijos Statutui, ar kenkiančiais Partijai. Konstatavus šiuos pažeidimus Komisija gali rekomenduoti Tarybai skirti Partijos skyriaus nariui nuobaudą, sustabdyti narystę Partijoje ar pašalinti narį iš Partijos.

4.1.4. Rekomenduoti kompetentingam Partijos organui priimti atitinkamą sprendimą ar atšaukti anksčiau priimtą sprendimą (įskaitant rekomendacijas, skirti Partijos nariui nuobaudą, sustabdyti narystę Partijoje ar pašalinti narį iš Partijos).

4.2. Apie priimtą Komisijos sprendimą informuojami Partijos skyriaus organai.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Šį reglamentą tvirtina, keičia ar naikina LSDP Klaipėdos skyriaus Taryba.

5.2. Reglamentas įsigalioja nuo patvirtinimo LSDP Klaipėdos skyriaus Taryboje momento.

 

Patvirtinta LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos posėdyje 2009 07 02