1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (oficialus sutrumpinimas – LSDJS) yra nepriklausoma, nacionalinė, savanoriškumo pagrindu veikianti nevyriausybinė, kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija. LSDJS yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, kuriame užrašyta „Lietuvos Respublika, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Vilnius“, atsiskaitomąją sąskaitą banke, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais Įstatais bei kitais LSDJS vidaus teisės aktais.

1.2. LSDJS už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo Narių prievoles, o Nariai neatsako už LSDJS prievoles.

1.3. Sąjungos pavadinimas – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga.

1.4. LSDJS buveinė yra Barboros Radvilaitės g. 1, LT-01124, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.5. LSDJS veiklos laikotarpis neribotas. LSDJS veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.6. LSDJS teisinė forma yra asociacija.

1.7. LSDJS finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.8. Šiuose Įstatuose vartojami trumpiniai:

   1.8.1. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – LSDJS;

   1.8.2. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos padalinys – Skyrius;

   1.8.3. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos padalinio pirmininkas – Skyriaus pirmininkas;

   1.8.4. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises – Konferencija;

   1.8.5. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas – Pirmininkas;

   1.8.6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdyba – Valdyba;

   1.8.7. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos narys – Valdybos narys;

   1.8.8. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos kontrolės komisija – Kontrolės komisija;

   1.8.9. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos kontrolės komisijos pirmininkas – Kontrolės komisijos pirmininkas;

   1.8.10. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos kontrolės komisijos narys – Kontrolės komisijos narys;

   1.8.11. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys – Narys;

   1.8.12. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatai – Įstatai;

   1.8.13. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdymo organų veiklos reglamentas – Valdymo reglamentas;

   1.8.14. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos biuras - Biuras.

2. LSDJS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. LSDJS veiklos tikslai:

    2.1.1. skleisti ir populiarinti socialdemokratines idėjas bei vertybes jaunimo tarpe;

    2.1.2. vienyti kairiosios politinės pakraipos jaunimą ir skatinti jo savitarpio supratimą bei bendradarbiavimą;

    2.1.3. skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir visuomenei bei valstybei naudingą jaunimo veiklą;

    2.1.4. skatinti neformalų ugdymą, demokratines reformas, socialinio teisingumo, bendruomeniškumo atsiradimą, pilietiškumo ugdymą, vienodas galimybes kiekvienam siekti tikslų;

    2.1.5. ugdyti savo Narių kultūrą ir pagarbą bendražmogiškoms vertybėms.

2.2. Siekdama savo tikslų, LSDJS:

    2.2.1. per savo atstovus savivaldos tarybose, Lietuvos Respublikos Seime ir kitose valstybės institucijose teikia pasiūlymus valstybės institucijoms;

    2.2.2. skatina politinę iniciatyvą ir veiksmų solidarumą;

    2.2.3. organizuoja švietėjiškus ir kultūrinius renginius;

    2.2.4. pasisako masinės informacijos priemonėse;

    2.2.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis bei tarptautinėmis organizacijomis;

    2.2.6. teikia metodinę pagalbą Nariams;

    2.2.7. atlieka Narių veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paiešką ir teikia šią informaciją Nariams;

    2.2.8. rūpinasi LSDJS veiklai reikalingų informacinių priemonių gamyba, platinimu ir pasikeitimu tarp Narių;

    2.2.9. organizuoja periodinių ir/ar vienkartinių informacinių leidinių aktualiomis Nariams temomis ir klausimais, įvairių mokymo ir metodinių priemonių leidybą, organizuoja informacijos pateikimą internete;

    2.2.10. organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su LSDJS Narių veikla;

    2.2.11. tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Narių;

    2.2.12. steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima įsipareigojimus;

    2.2.13. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas reikalingas sėkmingai Narių veiklai užtikrinti;

    2.2.14. sudaro galimybę Nariams dalyvauti ne LSDJS rengiamuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

3. LSDJS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įstatuose numatytiems tikslams siekti ir vykdyti, LSDJS gali:

    3.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose;

    3.1.2. valdyti, naudoti bei disponuoti LSDJS priklausančiu turtu ir lėšomis;

    3.1.3. sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

    3.1.4. naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

    3.1.5. teikti teisinę, moralinę, materialinę ir socialinę pagalbą bei paramą LSDJS Nariams;

    3.1.6. gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą;

    3.1.7. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;

    3.1.8. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas, jei tai reikalinga LSDJS Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

    3.1.9. įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, įstaigas, fondus, steigti visuomenės informacijos priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius;

    3.1.10. jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų.

3.2. LSDJS taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose Įstatuose nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.3. LSDJS vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.4. LSDJS gautas pelnas gali būti naudojamas tik LSDJS Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

3.5. LSDJS pelnas negali būti skiriamas LSDJS Nariams, LSDJS organų nariams bei darbuotojų premijoms.

4. LSDJS NARIAI

4.1. LSDJS buveinėje, taip pat LSDJS filialų, atstovybių ir Skyrių buveinėse turi būti visų LSDJS Narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas LSDJS Narys.

4.2. LSDJS Nariais gali būti tik fiziniai asmenys. Minimalus LSDJS Narių skaičius yra trys.

4.3. Norėdami tapti Nariais fiziniai asmenys:

     4.3.1. turi būti ne jaunesni nei 14 metų ir ne vyresni nei 35 metų;

     4.3.2. privalo pripažinti Įstatus ir Valdymo reglamentą.

4.4. Fizinis asmuo, atitinkantis šiuose Įstatuose Nariui keliamus reikalavimus ir norėdamas tapti Nariu, Skyriaus pirmininkui privalo pateikti prašymą tapti Nariu ir dvi asmens nuotraukas.

4.5. Fizinis asmuo, pateikęs visus Įstatų 4.4. punkte nurodytus dokumentus ir atitinkantis visus Įstatų 4.3. punkto reikalavimus Nariu tampa nuo tos dienos, kai jo narystę patvirtina Skyriaus kolegialus valdymo organas.

4.6. Vienas fizinis asmuo negali būti registruotas daugiau negu viename Skyriuje. Galiojanti narystė laikoma ta, kurios registracijos data vėliausia.

4.7. Nariai turi teisę:

      4.7.1. dalyvauti LSDJS organizuojamuose renginiuose, projektuose ir programose;

     4.7.2. dalyvauti svarstant su LSDJS veikla susijusius klausimus;

     4.7.3. naudotis sprendžiamojo balso teise Konferencijoje;

     4.7.4. naudotis LSDJS pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant;

     4.7.5. susipažinti su LSDJS dokumentais ir gauti LSDJS turimą informaciją apie jos veiklą;

     4.7.6. rinkti Pirmininką, Valdybos narius, Kontrolės komisijos narius;

    4.7.7. nutraukti savo narystę pateikus prašymą Skyriaus pirmininkui. Tokiu atveju stojamieji Nario įnašai ir Nario mokesčiai ar kitaip LSDJS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.8. Nariai įsipareigoja:

    4.8.1. laikytis Įstatų ir Valdymo reglamento;

    4.8.2. padėti įgyvendinti LSDJS tikslus;

    4.8.3. mokėti Nario mokestį;

    4.8.4. Valdybos prašymu pateikti informaciją apie save bei kitą informaciją, susijusią su naryste LSDJS.

4.9. Narystė baigiasi, kai Narys:

    4.9.1. pašalinamas iš LSDJS;

    4.9.2. išstoja iš LSDJS;

    4.9.3. šešis mėnesius iš eilės nemoka Nario mokesčio.

4.10. Narystė nutrūksta savaime kai Narys nebeatitinka Įstatų 4.3. punkto reikalavimų.

4.11. Narys gali būti pašalinamas iš LSDJS Valdybos sprendimu už šiuose Įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą, savo veiklą, kuri kenkia LSDJS ir jos Narių įvaizdžiui ir geram vardui, kitais Valdybos nustatytais atvejais.

4.12. Narys laikomas pašalintu iš LSDJS nuo Valdybos sprendimo pašalinti Narį iš LSDJS priėmimo dienos arba kitos sprendime nurodytos datos.

4.13. Narys gali išstoti iš LSDJS pateikdamas Skyriaus pirmininkui prašymą išstoti iš LSDJS.

4.14. Narys laikomas išstojusiu iš LSDJS nuo prašymo pateikimo Skyriaus pirmininkui dienos arba nuo kitos prašyme dėl išstojimo nurodytos datos.

4.15. Narys gali sustabdyti narystę LSDJS pateikdamas Skyriaus pirmininkui prašymą dėl narystės sustabdymo organizacijoje.

4.16. Narystė LSDJS sustabdoma nuo prašymo pateikimo Skyriaus pirmininkui dienos arba nuo kitos prašyme dėl narystės sustabdymo nurodytos datos.

4.17. Narys gali atstatyti savanoriškai sustabdytą narystę pateikdamas prašymą dėl narystės atstatymo Skyriaus valdybai.

4.18. Savanoriškai sustabdyta narystė atstatoma Skyriaus valdybai patenkinus Skyriaus nario prašymą.

5. STOJAMIEJI ĮNAŠAI IR NARIŲ MOKESČIAI

5.1. Stojamasis mokestis sumokamas kartą į LSDJS sąskaitą banke arba grynais pinigais į LSDJS kasą. Stojamojo mokesčio dydį nustato LSDJS Narių Konferencija.

5.2. Nario mokestis – privaloma mėnesinė įmoka, kurią kiekvienas Narys privalo sumokėti iki mėnesio paskutinės dienos už einamąjį mėnesį.

5.3. Nario mokesčio dydį nustato LSDJS Konferencija atskiru nutarimu.

6. LSDJS VALDYMAS

6.1. LSDJS sudaromi organai:

   6.1.1. LSDJS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises – Konferencija;

   6.1.2. kolegialus valdymo organas – Valdyba;

   6.1.3. vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas;

   6.1.4. kolegialus kontrolės organas – Kontrolės komisija.

7. LSDJS KONFERENCIJA

7.1. Konferencijoje turi teisę dalyvauti:

    7.1.1. Nariai;

    7.1.2. asmenys, kandidatuojantys į LSDJS valdymo ir kontrolės organus;

    7.1.3. kiti Pirmininko, Valdybos ar Kontrolės komisijos pakviesti dalyvauti asmenys ir organizacijų atstovai, Biuro darbuotojai. Šie asmenys dalyvauja svečių teisėmis.

7.2. Konferencijoje sprendimus priima Narių atstovai –delegatai.

7.3. Prieš kiekvieną Konferenciją Valdyba nustato skaičių narių, kuriuos atstovauja vienas delegatas.

7.4. Konferencija:

    7.4.1. priima, keičia ir (ar) pildo Įstatus;

    7.4.2. renka ir atšaukia Pirmininką, Valdybos narius ir Kontrolės komisijos narius;

    7.4.3. priima sprendimą dėl LSDJS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

    7.4.4. steigia, skiria (renka) ir atšaukia naujus LSDJS organus;

    7.4.5. tvirtina LSDJS metinę finansinę atskaitomybę;

    7.4.6. nustato (keičia) stojamojo bei nario mokesčio dydžius;

    7.4.7. svarsto ir tvirtina Pirmininko ir Valdybos, Kontrolės komisijos ataskaitas ir metinę veiklos ataskaitą;

    7.4.8. nustato LSDJS veiklos kryptis ir tvirtina ar keičia LSDJS veiklos strategiją ir programą;

    7.4.9. priima, keičia ir (ar) pildo LSDJS vidaus teisės aktus;

    7.4.10. nustato Kontrolės komisijos narių skaičių;

    7.4.11. sprendžia kitus Konferencijos kompetencijai priklausančius klausimus.

7.5. Eilinę Konferenciją šaukia Valdyba vieną kartą per metus. Pirmininkas prieš vieną mėnesį iki Konferencijos privalo Nariams ir Kontrolės komisijos pirmininkui pranešti Konferencijos datą. Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Konferencijos privalo Nariams ir Kontrolės komisijos pirmininkui pranešti delegatų kvotas, Konferencijos vietą ir pateikti jiems preliminarią Konferencijos darbotvarkę.

7.6. Konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 delegatų.

7.7. Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, yra šaukiama pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotinėje Konferencijoje dalyvavo delegatų. Pakartotinė Konferencija sušaukiama ne anksčiau kaip 15 dienų ir ne vėliau kaip 30 dienų po neįvykusios Konferencijos.

7.8. Neeilinę Konferenciją šaukia Valdyba ar Pirmininkas 1/3 Narių, 2/3 Valdybos narių iniciatyva arba atsistatydinus Pirmininkui ar daugiau kaip 1/2 Valdybos narių. Valdyba ar Pirmininkas praneša neeilinės Konferencijos delegatų kvotas, datą, vietą, o iniciatoriai pateikia preliminarią darbotvarkę Pirmininkui, Valdybai, Nariams ir Kontrolės komisijos pirmininkui ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinės Konferencijos. Neeilinė Konferencija šaukiama ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų nuo sprendimo šaukti neeilinę Konferenciją priėmimo ir ne anksčiau nei 30 dienų po eilinės Konferencijos.

7.9. Konferenciją pradeda Pirmininkas. Jis pirmininkauja Konferencijai, kol išrenkamas Konferencijos pirmininkas (-ai). Konferencijos eigą protokoluoja Konferencijos išrinktas Konferencijos sekretorius (-ai). Konferencijos protokolus pasirašo Konferencijos pirmininkas (-ai) ir Konferencijos sekretorius (-ai).

7.10. Kiekvienas delegatas turi po vieną balsą Konferencijoje. Ne vėliau kaip likus savaitei iki Konferencijos kiekvienas Skyrius Valdybai privalo pateikti kolegialaus organo patvirtintą savo delegatų sąrašą.

8. LSDJS PIRMININKAS

8.1. Pirmininkas yra vienasmenis LSDJS valdymo organas.

8.2. Pirmininką renka Konferencija paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu dvejų metų kadencijai.

8.3. Kandidatas į Pirmininkus prieš dvi savaites iki Konferencijos turi pateikti Valdybai:

   8.3.1. gyvenimo aprašymą;

   8.3.2. motyvacinį laišką ir savo veiklos programą;

   8.3.3. Skyriaus paraišką iškelti kandidatą į Pirmininkus;

   8.3.4. ne mažiau kaip 100 Narių iš 5 skirtingų Skyrių, palaikančių kandidatą, parašus.

8.4. Pirmininkas gali būti pašalintas iš Pirmininko pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo pareigų Konferencijoje 2/3 Narių balsų dauguma.

8.5. Pirmininkas turi teisę atsistatydinti iki kadencijos pabaigos. Prašymą dėl atsistatydinimo Pirmininkas pateikia Valdybai, kuri šių Įstatų nustatyta tvarka sušaukia neeilinę Konferenciją. Konferencijoje išrenkamas naujas Pirmininkas tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam Pirmininkui.

8.6. Pirmininkas:

   8.6.1. įgyvendina Konferencijos ir Valdybos sprendimus;

   8.6.2. organizuoja Valdybos darbą;

   8.6.3. organizuoja Biuro darbą, jei Biuro darbui organizuoti ir jam vadovauti Pirmininko teikimu Valdybos nėra paskirtas kitas asmuo;

   8.6.4. atstovauja ar Valdybos nustatyta tvarka įgalioja kitus asmenis atstovauti LSDJS santykiuose su valstybės institucijomis, kitomis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.6.5. vienvaldiškai sudaro sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro LSDJS sąskaitas bankuose;

   8.6.6. Valdybos pritarimu pasirašo ar nutraukia darbo sutartis su samdomais Biuro darbuotojais ar įgalioja asmenis atlikti šiame punkte numatytus darbus;

   8.6.7. ruošia Konferencijų, Valdybos posėdžių darbotvarkių, LSDJS programų projektus;

   8.6.8. teikia Valdybai svarstyti Konferencijos sprendimų ir Valdybos nutarimų projektus;

   8.6.9. teikia Valdybai tvirtinti Biuro darbuotojų skaičių, pareigybes, kandidatus ir atlyginimų dydžius;

   8.6.10. palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis;

   8.6.11. rengia ir pateikia Konferencijai kiekvienų praėjusių kalendorinių metų LSDJS veiklos ataskaitą;

   8.6.12. kiekvienai Konferencijai pateikia Pirmininko ir Valdybos ataskaitą; 8.6.13. vykdo kitą šiems Įstatams neprieštaraujančią veiklą.

8.7. Pirmininkas yra atsakingas ir atskaitingas Konferencijai.

8.8. Pirmininkui laikinai išvykus ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalint vykdyti savo tiesioginių funkcijų, jį laikinai pavaduoja Valdybos paskirtas Valdybos narys.

9. LSDJS VALDYBA

9.1. Valdyba yra kolegialus LSDJS valdymo organas. Valdybą sudaro Pirmininkas ir šeši Valdybos nariai.

9.2. Valdybos narius renka Konferencija paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu dvejų metų kadencijai.

9.3. Kandidatas į Valdybos narius prieš dvi savaites iki Konferencijos turi Pirmininkui pateikti:

   9.3.1. gyvenimo aprašymą;

   9.3.2. motyvacinį laišką;

   9.3.3. Skyriaus paraišką iškelti kandidatą į Valdybos narius;

   9.3.4. ne mažiau kaip 50 Narių iš 5 skirtingų Skyrių, palaikančių kandidatą, parašų.

9.4. Valdybos nariai gali būti pašalinti iš Valdybos narių dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo pareigų Konferencijoje 2/3 Narių balsų dauguma.

9.5. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki jo kadencijos pabaigos. Prašymą dėl atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Pirmininkui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo prašymo dėl atsistatydinimo pateikimo Pirmininkui dienos arba kitos prašyme nurodytos datos.

9.6. Konferencijoje išrenkamas naujas Valdybos narys tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar pašalintam Valdybos nariui.

9.7. Valdyba:

   9.7.1. nustato priemones Konferencijos sprendimų įgyvendinimui, jeigu tokių reikia;

   9.7.2. inicijuoja, tvirtina, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų įgyvendinimą;

   9.7.3. formuoja komitetus ir tvirtina jų veiklos nuostatus, steigia, skiria (renka) ir atšaukia kitus LSDJS organus;

   9.7.4. priima nutarimus steigti kitus juridinius asmenis savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, juos reorganizuoti ir likviduoti;

   9.7.5. priima nutarimus dėl LSDJS tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

   9.7.6. ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus svarsto ir tvirtina komitetų ir Biuro darbuotojų ataskaitas;

   9.7.7. rūpinasi LSDJS lėšų tvarkymu ir tikslingu jų panaudojimu;

   9.7.8. Pirmininko teikimu tvirtina LSDJS Biuro darbuotojų skaičių, pareigybes ir atlyginimą, pritaria su Biuro darbuotojais sudaromoms darbo sutartims;

   9.7.9. ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus atnaujina Skyriaus pateiktą informaciją apie Narius;

   9.7.10. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie LSDJS veiklą pateikimo Nariams tvarką;

   9.7.11. tvirtina visų LSDJS vidaus dokumentų formas;

   9.7.12. nustato Skyrių delegatų kvotas;

   9.7.13. vykdo kitą šiems Įstatams neprieštaraujančią veiklą.

9.8. Valdybos narys už atliktą Valdybos paskirtą darbą gali gauti atlyginimą.

9.9. Eilinius Valdybos posėdžius Pirmininkas šaukia ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Eilinio Valdybos posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę siūlo Pirmininkas ir praneša apie tai Valdybos nariams prieš tris dienas iki eilinio Valdybos posėdžio.

9.10. Neeiliniai Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami Pirmininko, ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių iniciatyva. Tokiu atveju Pirmininkas praneša neeilinio Valdybos posėdžio datą, vietą, o iniciatoriai pateikia preliminarią Valdybos posėdžio darbotvarkę.

9.11. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių.

9.12. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma. Priimant Valdybos nutarimus visi jos nariai turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra Pirmininko balsas.

9.13. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Pirmininkas ar jam nesant, Valdybos narių išrinktas posėdžio pirmininkas. Valdybos posėdžius protokoluoja Valdybos paskirtas posėdžio sekretorius. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

9.14. Valdybos nariai atskaitingi ir atsakingi Konferencijai.

10. KONTROLĖS KOMISIJA

10.1. Kontrolės komisija:

   10.1.1. tikrina LSDJS ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą;

   10.1.2. vykdo LSDJS finansinės veiklos kontrolę;

   10.1.3. esant būtinybei, teikia Įstatų, kitų LSDJS organų priimtų teisės aktų komentarą;

   10.1.4. vykdo kitą šiuose Įstatuose numatytą veiklą.

10.2. Kontrolės komisijos narius paprasta balsų dauguma renka Konferencija vieneriems metams.

10.3. Kontrolės komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, iš kurių paprasta balsų dauguma Kontrolės komisijos nariai išrenka Kontrolės komisijos pirmininką.

10.4. Kontrolės komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta Kontrolės komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra Kontrolės komisijos pirmininko balsas.

10.5. Kontrolės komisijos narys negali būti Pirmininkas, Valdybos narys ar Biuro darbuotojas.

10.6. Kontrolės komisija privalo svarstyti prašymus, kai į ją kreipiasi :

   10.6.1. Pirmininkas;

   10.6.2. Valdybos narys;

   10.6.3. kolegialus Skyriaus valdymo organas.

10.7. Kontrolės komisija Konferencijoje privalo pateikti praėjusių kalendorinių metų LSDJS finansinės veiklos įvertinimo ataskaitą.

10.8. Kontrolės komisija atskaitinga ir atsakinga Konferencijai.

11. LSDJS BIURAS

11.1. LSDJS Biuras yra administravimo funkcijas atliekantis organas.

11.2. Biurą sudaro LSDJS darbuotojai, su kuriais gali būti sudaromos darbo sutartys, taip pat kitais pagrindais dirbantys asmenys ir savanoriai.

11.3. Biuro darbą organizuoja ir jam vadovauja Pirmininkas arba kitas Pirmininko teikimu Valdybos paskirtas asmuo.

11.4. Biuro darbą reglamentuoja Valdybos patvirtintas Biuro veiklos reglamentas, kuris nustato Biuro kompetenciją.

12. LSDJS TURTAS, PAJAMŲ ŠALTINIAI

12.1. LSDJS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.

12.2. LSDJS pajamų šaltiniai:

   12.2.1. valstybės bei savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (dotacijos);

   12.2.2. Narių stojamieji įnašai, Narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

   12.2.3. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;

   12.2.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

   12.2.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LSDJS lėšas;

   12.2.6. skolintos lėšos;

   12.2.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

12.3. LSDJS pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta jos įstatuose, taip pat gautos arba panaudotos pažeidžiant įstatymus išieškomos į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.

13. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVRAKA

13.1. Apie numatomą LSDJS reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą skelbiama viešai 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30(trisdešimties) dienų intervalais, arba vieną kartą viešai informuojant Narius ir kiekvieną kreditorių.

13.2. Kita su LSDJS susijusi vieša informacija gali būti skelbiama skelbimų lentoje LSDJS būstinėje, interneto svetainėje www.lsdjs.org, elektroninėje konferencijoje lsdjs@konferencijos.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

13.3. Už viešos informacijos skelbimą atsakinga Valdyba.

14. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LSDJS VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS

14.1. LSDJS Nariui pareikalavus raštu, LSDJS Pirmininkas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti LSDJS Nariui galimybę susipažinti su bet kokia informacija apie LSDJS veiklą bei pateikti šių dokumentų kopijas: LSDJS įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, LSDJS Valdybos veiklos ataskaitų, Kontrolės komisijos išvados bei ataskaitos ir kitų LSDJS dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14.2. Atsisakymą pateikti dokumentų kopijas LSDJS turi įforminti raštu, jeigu LSDJS Narys to reikalauja. Ginčus dėl LSDJS Nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

14.3. LSDJS dokumentai ar kita informacija LSDJS Nariams pateikiama nemokamai.

15. FILIALAI, ATSTOVYBĖS IR SKYRIAI

15.1. LSDJS turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jų skaičius neribojamas.

15.2. LSDJS Nariai jungiasi į Skyrius, kurie veikia teritoriniu pagrindu, pagal Lietuvos Respublikos administracinį suskirstymą. Skyrių sudaro ne mažiau kaip devyni Nariai.

15.3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstatais, Valdymo reglamentu, Valdybos patvirtintu Skyrių veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais.

15.4. Sprendimus dėl LSDJS filialų, atstovybių ir Skyrių steigimo, jų valdymo organų skyrimo ir atšaukimo, filialų, atstovybių ir Skyrių veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo, priima LSDJS Valdyba.

16. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Teikti Įstatų keitimo ir (ar) papildymo projektus turi teisę:

   16.1.1. ne mažiau kaip 1/3 LSDJS Narių;

   16.1.2. ne mažiau kaip trys Valdybos nariai;

   16.1.3. Pirmininkas.

16.2. Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai priimami 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių Narių balsų dauguma. Balsavimo tvarką nustato Konferencijos patvirtintas Valdymo reglamentas.

16.3. Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

17. LSDJS VEIKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

17.1. LSDJS pertvarkoma, likviduojama ar reorganizuojama Konferencijos sprendimu, priimtu atviru balsavimu ne mažesne kaip 3/4 Narių balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.2. Likvidavus LSDJS, LSDJS turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

Vilnius, du tūkstančiai penktųjų metų vasario devintoji diena.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas