LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos ataskaita už 2005 04 16 - 2007 04 14. Skelbta ataskaitinėje Klaipėdos skyriaus konferencijoje 2007 04 14

 (pateikiama sutrumpintai)

Prabėgo du metai po ataskaitinės rinkiminės LSDP Klaipėdos skyriaus konferencijos, kurioje aptarėme nuveiktus darbus, jų rezultatus, planavome ateities veiklą ir išrinkome skyriaus vadovybę.

2007 m. balandžio 1  dieną LSDP Klaipėdos miesto skyriaus įskaitoje buvo  399 nariai , t.sk. moterų 145 , 22 narių turi aukštąjį išsilavinimą. Skyriaus narių apskaita tvarkoma laikantis LSDP Prezidiumo priimtų nuostatų : kiekvienas narys yra užpildęs įskaitos kortelę , partinėse grupėse vedami narių apskaitos žurnalai, pagal patvirtintą formą  sudarytas bendras visų narių alfabetinis sąrašas.

Per ataskaitinį vienerių metų laikotarpį priimta  30  naujų narių , t.sk. iki 30 metų - 9 nariai. Pagal LSDP Statuto 17 punktą „be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvavę partijos veikloje ir nemokėję nario mokesčio” iš sąrašo išbraukti 33 nariai. 3 nariai mirė ir 9 išstojo iš LSDP savo prašymu.

2005 m.balandžio 16 d. skyriaus ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje į  skyriaus Taryba buvo išrinkti 28 nariai.: Valdemaras Anužis, Juozas Rupšlaukis, Antanas Bučinskas, Irena Šiaulienė , Vaidotas Linkus , Bronislava Lauciuvienė, Alfonsas Bičkus,Vladas Stonkus, Albertas Zulonas , Antanas Milinis, Domininkas Fartuškevičius, Alfonsas Rušinskis ,Mindaugas Milinis, Aldutė Meniakina , Marius Lygnugaris , Vytautas Zigmantas , Vaidas Ramanauskas , Eglė Furmanaitė, Julius Pagojus. Pagrindinis skyriaus Tarybos formavimo principas buvo patvirtintas buvusios kadencijos taryboje -  kad  Tarybos sudėtyje būtų  grupių pirmininkai, LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje nariai ir, kad nuo 20 partinės grupės narių į tarybą būtų deleguojamas vienas  narys.

Taryba  iš 9 savo  narių  sudarė  prezidiumą :  Pirmininkas  - Valentinas Greičiūnas , pirmininko pavaduotojai  - Sigitas Dobilinskas , Aloyzas Každailevičius, Vladas Pleskovas , iždininkė - Violeta Gembutienė , atsakingoji sekretorė - Lilija  Petraitienė. Prezidiumo nariais buvo išrinkti Vaidutis Laurėnas, Virginija Lukošienė ir Vaidas Kaminskas 

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 Tarybos  ir 14  prezidiumo posėdžių  , dvi skyriaus konferencijos.    

Pagrindiniai  skyriaus  Tarybos , prezidiumo posėdžiuose svarstyti klausimai : nario mokesčio mokėjimas ,  partinių grupių veiklos aktyvinimas,  skyriaus Tarybos darbo plano svarstymas ir tvirtinimas , LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje veikla, skyriaus  ūkiniai - organizaciniai klausimai. Ataskaitinis laikotarpis  buvo  trumpas  atokvėpis po įtemptos  rinkiminės kampanijos į Lietuvos Respublikos  Seimą. Bet jau praėjusių metų pabaigoje pradėjome ruoštis būsimiems Savivaldybės Tarybos rinkimams . Taryba patvirtino rinkimų štabo vadovą ir štabo sudėtį, svarstė LSDP prezidiumo siūlymus dėl LR Konstitucijos pataisų, susijusių su vietos savivaldos reforma , priėmė sprendimą dėl partinių grupių susirinkimų pravedimo, ruošiantis rinkimams į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą (2005m.lapkričio mėn. 23 d. posėdyje , protokolas Nr.03). Partinės grupės buvo įpareigotos pravesti  susirinkimus ir pateikti juose iškeltų kandidatų  rinkimams į savivaldybės tarybą sąrašus skyriaus prezidiumui. Šiame tarybos posėdyje buvo patvirtinta  LSDP Klaipėdos miesto skyriaus rinkimų  sąrašo sudarymo principai ir tvarka, taip pat  kandidato rinkimams į Klaipėdos miesto savivadybės tarybą anketa. Prezidiumas apsvarstė grupių pateiktus  pasiūlymus dėl iškeltų kandidatų   ir sudarė pirminį rinkimų sąrašo variantą.  Paskutiniame tarybos posėdyje nutarta sąrašą svarstyti ir reitinguoti skyriaus konferencijoje rudenį.

Tačiau iki šiol neaiški savivaldybių tarybų ir mero rinkimų tvarka. Neaiški ir rinkimų taktika. Klaipėdoje iš 31 tarybos nario šešias vietas turi rusakalbiai: „Rusų aljansas” - 3 ir politinė organizacija „Rusų sąjunga” 3. Neaišku ir kokia centro pozicija dėl galimų veiklos planų su kitomis politinėmis organizacijomis. Gal būtų tikslinga LSDP taryboje ar išplėstiniame prezidiumo posėdyje aptarti šiuos klausimus.

Skyriaus struktūrinis pagrindas  -  partinės grupės. Jų  skyriuje yra įregistruota 10. Penkios partinės grupės veikia teritoriniu principu , t.y. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardų pagrindu:

 • 1. Danės - pirmininkas Vaidotas Linkus
 • 2. Baltijos - pirmininkas Alfonsas Bičkus
 • 3. Pajūrio - pirmininkas Alfonsas Rušinskis
 • 4. Marių - pirmininkas Albertas Zulonas
 • 5. Marių apygardos Darbo grupė - pirmininkas Vytautas Zigmantas

  ir 5-ios  - profesiniu pagrindu:

 • 1. Santarvės - pirmininkas Antanas Milinis
 • 2. Draudimo darbuotojų - pirmininkas Domininkas Fartuškevičius
 • 3. Laivyno - pirmininkas vaidas Kaminskas
 • 4. Gimnazijos - pirmininkė Eglė Furmanaitė
 • 5. Žuvėdros - pirmininkas Kęstutis Pėžas.

Skyriaus partinės grupės dirba savarankiškai, kiekviena skiriasi   narių skaičiumi , partine drausme, yra suformavusios savo veiklos ir narių tarpusavio bendravimo tradicijas,

“Danės”  partinė  grupė (102 nariai) - ne tik gausiausia, bet ir viena aktyviausių.  Visuose mūsų skyriaus renginiuose iniciatoriais ir pagrindiniais organizatoriais dažniausiai yra šios grupės nariai. Valdemaras Anužis ir Vaidutis Laurėnas išrinkti miesto savivaldybės Tarybos nariais. Aloyzas Každailevičius - pirmasis skyriaus pirmininko pavaduotojas, nuolatinis rinkimų  štabo vadovas, respublikinių socialdemokratų sąskrydžių  Giruliuose organizacinių  štabų viršininkas. Šios grupės iniciatyva jau antri metai veikia politinių diskusijų klubas, kuriam vadovauja profesorius Vaidutis Laurėnas. Jame susiformavo nors ir ne labai gausus, bet stabilus ratas skyriaus bičiulių, norinčių padiskutuoti aktualiais politikos klausimais, besidominčių politologija,  rinkimų technologijomis. Treti metai rengiama teorinė praktinė konferencija apskrities socialdemokratams, kurios nuolatinis moderatorius - docentas Antanas Bučinskas. . Šių metų konferencijos tema buvo „Socialdemokratija XXI amžiuje : vertybės ir politika” . Pranešimus joje skaitė LSDP pirmininko pavaduotojai Lietuvos Respublikos Seimo narė Milda Petrauskienė ir Vytenis Andriukaitis, LSDP Gargždų skyriaus pirmininkas ir rajono meras Vaclovas Dačkauskas,  bičiulis Valdemaras Anužis.

Tačiau grupė turi ir savų problemų. Išaugus narių skaičiui virš šimto, vis sunkiau spręsti narių informavimo, nario mokesčio rinkimo klausimus. Ieškodama išeities grupė pasiskirstė į šešis pogrupius, kurių koordinatoriai atsakingi už informacijos teikimą ir nario mokesčio mokėjimo kontrolę savo pogrupyje.

Danės grupės narių  mokamas nario mokestis kiekvienais metais sudaro didžiausią lyginamąjį svorį tarp partinių grupių, tačiau reikėtų paanalizuoti, kodėl kai kurie nariai moka nereguliariai, individualiai išsiaiškinti priežastis.

Drausminga , susiklausiusi ir aktyvi  yra “Baltijos” partinė grupė ( 88 nariai). Baltijiečiai   turi gražias veiklos tradicijas : organizuoja kasmetines išvykas po Lietuvą  , įdomias literatūrines popietes . Grupės nariai drausmingai moka nario mokestį, aktyviai dalyvauja visuose partijos renginiuose ir akcijose, rinkiminėse kampanijose.

Aktyvios partijos renginių talkininkės yra : Verutė Mikienė, Eugenija Laukineitienė ,  Milda Urbonavičienė, Aldutė Meniakina, Alina Jankauskienė, Regina Vilkienė.

Skaitlinga narių skaičiumi (54 nariai)  yra Marių apygardos Darbo grupė, vienintelė skyriuje turinti savo būstinę su gražia iškaba, atžymėta socialdemokratine atributika.

Aktyviai talkina organizuojant partijos renginius grupės  pirmininkas Vytautas Zigmantas  ir Margarita Andriulionienė. Per ataskaitinį laikotarpį grupė organizavo šventinę vakaronę „Pajūrio” sveikatingumo komplekse, į kurią pakvietė ir kitų grupių aktyvą. Norėtųsi palinkėti, kad daugiau grupės narių aktyviau dalyvautų partinėje veikloje. 

Jaunatviška ir skaitlinga (40 narių)  yra  “Santarvės” partinė grupė , kurios daugumą sudaro  jaunimas  . Šauni ir aktyvi  partinė grupė ataskaitiname laikotarpyje savo veiklą šiek tiek sulėtino.Jaunimas aktyviai dalyvauja kūrybinėje „Aušros” teatro veikloje. Santarviečiai skaitlingai dalyvavo išvykoje  į Vilniuje  organizuotą šventę ir susitikimą su LSDP Pirmininku Algirdu Brazausku  partijos 110 metų jubiliejaus proga ,  o Vitalijus Galican tarė ir sveikinimo žodį „Forum Palace” susirinkusiems visos Lietuvos jauniesiems socialdemokratams.   

Drausminga yra  “Draudimo  darbuotųjų ” , partinė grupė . Pagal statuto reikalavimus moka nario mokestį , aktyviai dalyvauja  partijos renginiuose, tačiau sumažėjo grupės narių skaičius (liko tik 15 ), o naujų narių jau kelinti metai nepriima..

Aktyviai į partijos veiklą įsijungė  “Pajūrio ” partinė grupė (30 narių).  Grupė išaugo narių skaičiumi,   drausmingai moka nario mokestį. Jos narys Sigitas Dobilinskas išrinktas miesto savivaldybės Tarybos nariu, skyriaus pirmininko pavaduotoju. Alfonsas Rušinskis, Rimvydas Juodviršis aktyviai talkina  partijos renginiuose. Vytautas Kasparaitis savo sportiniais pasiekimais garsina Klaipėdą, Lietuvą, o tuo pačiu ir mūsų skyrių aukščiausio lygio laimėjimais pasauliniuose veteranų lengvosios atletikos čempionatuose. Tai labiausiai pagal  aktyvumą pasitempusi grupė per ataskaitinį laikotarpį  .

Narių skaičius sumažėjo ir   ”Marių ” partinėje grupėje. Nors grupė drausmingai moka nario mokestį, aktyvi  partiniame gyvenime, tačiau jau keletą metų grupėje nebuvo priimtas nei vienas naujas narys . Nuoširdžiai talkina įvairiuose darbuose jos narė Nijolė Solovjova, grupės pirmininkas Albertas Zulonas.

Pirmininko iniciatyvos dėka suburta ir gražiai pradėjusi dirbti „Laivyno” partinė grupė šiek tiek sulėtino tempus. Jos narius retai dalyvauja  partijos renginiuose, nepildomos gretos naujais nariais.

Jauniausia „Gimnazijos”  partinė grupė, susibūrusi iš socialdemokratinio jaunimo . Grupėje yra 12 narių, tai aktyvūs  partijos renginių ir akcijų talkininkai. Tačiau grupė galėtų būti iniciatyvesnė  ir manau, viso savo jaunatviško užtaiso ji neišnaudoja . 

Buvusi silpniausia ir labiausiai reikalinga pagalbos    ”Žuvėdros” partinė grupė naujo, iniciatyvaus pirmininko skatinama, pradeda gaivinti savo veiklą. Grupės nariai rinkosi į susirinkimus, pradėjo dalyvauti partijos renginiuose.

Skyriaus viduje veikęs socialdemokratinio jaunimo klubas,  klubo pirmininkui Mariui Lygnugariui įsitraukus į verslą, savo veiklos  nebeatnaujino.

Aktyviai dirba  Lietuvos socialdemokračių  moterų sąjungos Klaipėdos skyriaus klubas (pirmininkė Aldutė Meniakina). Skyriaus socialdemokratės yra  Vakarų Lietuvos nevyriausybinių moterų organizacijų asociacijos narės, dalyvauja įvairiuose moterų judėjimo projektuose.  Klubo moterys gausiai ir aktyviai dalyvavo pernai rugpjūčio 27 d. Vilniuje vykusiame  IV Lietuvos moterų suvažiavime, buvo jo delegatės  bei aktyvios moterų suvažiavimo rengėjos.

Kiekvieno mėnesio trečią ketvirtadienį bičiulės rinkosi į politinio švietimo užsiėmimus, kuriuose aktyviai diskutavo  apie Lisabonos strategiją, Euro įvedimo privalumus ir minusus, Savivaldos įstatymą, socialdemokratijos ištakas Lietuvoje.

 Aktyvi jaunimo pilietiškumo , partinės veiklos mokykla yra Socialdemokratinio jaunimo sąjunga.  Klaipėdos skyriaus jaunimas (pirmininkas - Julius Pagojus) aktyvus partijos talkininkas.   Jaunimo sąjungos nariai dalyvavo visuose partijos rengiamose akcijose, talkino platinant agitacinę-rinkiminę medžiagą. Deja, sumažėjo sąjungos narių skaičius nuo 90 iki 40 -ties.   Kadangi sąjungos pagrindą sudaro moksleiviai, daugiausiai  dvyliktokai, tai jie šiemet  pasinėrę į  egzaminų rūpesčius. Tai   nuolat kintanti organizacija, nes dvyliktokai, baigę mokyklas išvyksta studijuoti į kitus miestus ir kiekvienais metais organizaciją tenka atnaujinti.

Per šiuos metus  suaktyvėjo mūsų skyriaus ryšiai su užsienio socialdemokratais. Praėjusį pavasarį bičiulės Eglė Šileikienė ir Lilija Petraitienė lankėsi Švedijoje, Gavle apskrityje, kur su devynių naujųjų Europos Sąjungos narių atstovais dalyvavo “EUROLINKS” projekte, apimančiame darbininkų švietimo sistemą. Projekto dalyviai dalijosi socialdemokratinės veikos patirtimi, kiekvienas pristatė savo šalį. Ir mūsų bičiulės, vykusios į kelionę skyriaus lėšomis, demonstravo nusivežtus tautinius kostiumus, mūsų tradicines nacionalines vaišes.  2005 metų birželį su atsakomuoju vizitu Klaipėdoje lankėsi aštuonių žmonių grupė iš Švedijos. Jie susitiko su mūsų skyriaus aktyvu, pasakojo apie savo veiklą darbininkų švietimo sistemoje ir ragino diegti ją pas save.

Šių metų balandžio gale Eglė Šileikienė dalyvavo Stokholme, Ulavo Palmės tarptautiniame centre vykusiose studijose. Jų tema - Švedijos politinė sistema, Riksdago darbas bei pasiruošimas rugsėjo mėnesį pas juos vyksiantiems rinkimams. Studijoms pasibaigus, jų dalyviai iš Ukrainos,Brazilijos, Serbijos ir kitų šalių dalyvavo gausioje Gegužės 1-osios demonstracijoje.

Švedų socialdemokratai kviečia mus dalyvauti internetinėje diskusijoje “Europa be sienų”. Pagrindinės jų keliamos problemos - “Socialdemokratai ir Europarlamento rinkimai”, “Kokių mums reikia Europos Sąjungos įstatymų”. Internete pateikiama nuomonė turi būti išdiskutuota partinėse, profsąjunginėse grupėse. Jeigu atsirastų tarp mūsų tokios diskusijos organizatorių, tai ir pagyvintų mūsų veiklą, ir pasitarnautų bendros pilietinės visuomenės formavimui. 

Kitas mūsų kontaktų šaltinis, kurio mes kol kas neišnaudojame - lietuviškos muzikos ansamblis “Kupolė”, kuriam vadovauja bičiulė Loreta Jonavičienė. Šio kolektyvo koncertinė veikla Švedijoje, Vokietijoje remiama vietinių socialdemokratų.

Norisi palinkėti, kad mūsų ryšiai su užsienio socialdemokratais plėstųsi, mūsų skyriaus veiklą ir paįvairindami ir papildydami naujomis idėjomis, patirtimi. Noriu paraginti  jaunimą, mokantį kalbas, naršantį internetą, aktyviau užmezti kontaktus, dalyvauti bendruose Europos jaunimo projektuose, būti visokeriopai iniciatyvesniems. Na, o  bičiuliai, palaikantys tuos ryšius, galėtų ne tik susipažinti su kitų patirtimi, o ir aktyviau inicijuoti jos pritaikymą mūsų skyriaus veikloje.

Socialdemokratų partija ir mūsų Klaipėdos skyrius tęsia įvairias per rinkiminį laikotarpį pradėtas akcijas.  Praėjusių metų pabaigoje mes, kartu su visos respublikos socialdemokratais vykdėme Kalėdinę Gerumo akciją „Šilumos ir ramybės visiems”. Mūsų talkininkai Socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai prie prekybinių centrų, miesto turgaviečių, judriausiose miesto gatvėse įteikė klaipėdiečiams apie 30 000 tūkstančių sveikinimų su šventine partine atributika.  

Partinės grupės  paruošė kalėdines dovanas - maisto paketus arba dovanų čekius maisto produktams ir aplankė namuose neįgalius, vienišus ar socialiai remtinus klaipėdiečius. Buvo aplankyta 50 šeimų ir galima pasidžiaugti, kad visos partinės grupės nuoširdžiai dalyvavo šioje akcijoje.

Gruodžio 30 dieną skyrius pakvietė į šventinį spektaklį „Vilties” bendrijos narius,  vaikus su negalia ir jų tėvelius. Vaikams paruošeme ir naujametinės dovanėlės. Apie šias mūsų akcijas buvo parengti reportažai  su nuotraukomis miesto dienraščiuose „Klaipėda „ ir „Vakarų ekspresas”   

Savo iniciatyva skyrius kasmet rengia akciją, skirtą Tarptautinei  moters dienai kovo 8-tajai paminėti . Šiemet taip pat iš skyriaus iždo buvo skirtos lėšos šiai akcijai: nupirkta  rožių ir išleisti proginiai atvirukai, kuriais pasveikinome partijos  bičiules ir   veiklias,  aktyvias miesto moteris, vadoves, kultūros darbuotojas, visos respublikos LSDP skyrių moteris.   O Kovo 8-osios ankstų rytą partijos vyrai  , pasipuošę socialdemokratine atributika ,  sveikino  moteris mieste. Klaipėdietėms buvo įteikta 3000 rožių . Tai viena iš gražiausių ir maloniausių akcijų, pretenduojančių į miesto tradiciją -  visiems priimtiną , emocionalią ir  laukiamą. Grupė mūsų bičiulių socialdemokračių dalyvavo respublikinėje šventėje Kaune. Už transportą šiai išvykai reikia padėkoti Laivyno grupės pirmininkui Vaidui Kaminskui.

Jau penktą kartą tarptautinės mokytojo dienos proga į muzikinį teatrą pakvietėme miesto pedagoginę visuomenę . Šiais metais su socialdemokratiniu pasveikinimu buvo parodytas nuotaikingas dviejų dalių baletas pagal Algimanto Raudonikio ir Benjamino Gorbulskio muziką „Skinsiu raudoną rožę”

Kita graži skyriaus puoselėjama tradicija, tai proginių sveikinimo atvirukų su mūsų partijos atributika išleidimas ir išsiuntimas miestiečiams įvairių švenčių proga. Šiemet apie 700 klaipėdiečių gavo sveikinimus Kalėdų, Naujųjų Metų Tarptautinės moters dienos ir šv.  Velykų proga. Pirmiausiai sveikiname savo bičiulius, jų šeimas ir artimuosius. Tačiau nepamirštame ir miesto kultūros, švietimo darbuotojų, profsąjungos narių, tų, kurie dirba kasdieninį darbą mūsų miestiečių labui.                            

Jau  ketvirtą kartą šiais metais  dalyvavome pavasarinėje miesto tvarkymo talkoje. Tradiciškai valėme Smiltynę prie antrosios perkėlos, klojome šakomis audrų apniokotas pajūrio kopas . Pasiteisino sumanymas po darbo surengti bičiulių šventę gamtoje, pasivaržyti sportinėse rungtyse, pasivaišinti dešrelėmis ir kepsniais. Kaip ir kasmet, pagrindiniai organizatoriai - Juozas Rupšlaukis, Alfonsas Rušinskis, Viktoras Liulys, Vytautas Kasparaitis, Romas Jurevičius, Laimutė Žukauskienė.

Kita šauni,  taip pat kasmetinė  mūsų skyriaus tradicija - Kalėdinė -Naujametinė vakaronė, į kurią bičiuliai renkasi su šeimos nariais . Renginys tapo populiariu ir laukiamu, tad net tik dirbame, bet linksminamės kartu.

Aktyviai skyrius dalyvavo ir partijos 110 metinių paminėjime Gegužės 1-ąją Vilniuje. Aktyviausios čia buvo „Baltijos”  „Santarvės”, „Pajūrio” ir „Danės „ partinės grupės .

Socialdemokratų frakcija  Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje inicijavo klaipėdiečiams labai svarbaus klausimo - daugiabučių namų kiemų tvarkymo sprendimą. Rinkomės su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, tarėmės. Atrodo, rezultatų sulaukėme teigiamų. Bet apie tai plačiau gal informuos frakcijos pirmininkas Valdemaras Anužis.

Noriu pasakyti, jog pritariu partijos ir vadovybės veiklai sprendžiant valstybinius klausimus tiek Lietuvos ekonomikos vystyme, tiek užsienio politikos klausimais. Pasakysiu ir keletą pastebėjimų, apie ką jau esu kalbėjęs pastarajame partijos tarybos posėdyje Vilniuje. O būtent:

 • susitikimai su LR Vyriausybės ir partijos pirmininku;
 • kai mūsų partijos vadovai užima valstybėje aukštas pareigas, atrodo pamiršta, kad yra partijos skyriai ne tik Vilniuje. LRV nariai, ministrai atvyksta į Klaipėdą, susitinka su miesto vadovais, o partijos skyriaus vadovai apie tai sužino iš spaudos ar kitų informacijos šaltinių;
 • nesiklausiama skyriaus nuomonės formuojant LSDP valdymo struktūras miesto teritorijoje.

Turime ir kitų problemų. Vienas jų galime spręsti sutartinai ir darniai dirbdami, kitos reikalauja paramos iš respublikos centro, piniginių investicijų. Vienas svarbiausių mūsų trūkumų - informacijos sklaida. Tiek skyriaus viduje, tiek miesto spaudoje. Mūsų vidinės informacijos platinimui yra vienas  kelias - per partines grupes. Nors pirmininkai su informacine medžiaga yra supažindinami, tačiau iš pavienių narių dar dažnai galima išgirsti, kad jų žinios nepasiekia.  Kreipiuosi grupių pirmininkus su prašymu - pergalvokite savo grupės narių informavimo praktiką. Neturi likti nei vieno mūsų bičiulio, nežinančio skyriaus darbo naujienų. Tai veda į atitrūkimą nuo bendrų tikslų, gimdo abejingumą, susvetimėjimą.

Ypatingai išaugus mokamų tekstų spausdinimo kainoms miesto laikraščiuose mes neturime lėšų didesnėms publikacijoms. Skyriaus rinkimų štabas pradėjo rūpintis mūsų internetinės svetainės  atgaivinimu.

Labai svarbūs mūsų veiklos barai - naujų narių priėmimas ir nario mokesčio surinkimas. Kiekviena grupė savo darbo planuose turi numatyti priemones  kaip pritraukti į mūsų gretas kuo daugiau klaipėdiečių. Juolab kad jų yra norinčių, tik reikia pabendrauti, paraginti, motyvuoti juos. Danės grupė yra numačiusi paruošti savo nariams į pagalbą atmintinę „Kodėl verta tapti socialdemokratu?”. Būtų gerai, jeigu ja pasidalintų ir su kitais bičiuliais.

Baigdamas dėkoju bičiuliui Česlovui Juršėnui už nuolatinį dėmesį Klaipėdos skyriui ir mūsų kuratorei Danutei Poliakovienei už nuoširdų rūpinimąsi ir bendradarbiavimą.

Pranešėjas LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkas Valentinas GREIČIŪNAS